ELS NOSTRES SERVEIS EN CONCURSOS PÚBLICS

Disposem d’un equip de col·laboradors/es, llicenciats en dret i en economia, que de forma periòdica i en virtut dels diferents encàrrecs rebuts, elaboren  tota la documentació preparatòria necessària per l’obertura dels  diferents procediments  de contractació dels organismes i entitats públiques.

El servei que oferim, inclou a més d’ajustar-se als requeriments legals (Normes UNE incloses)  en l’elaboració  dels Plecs de Clàusules administratives particulars i Plec de Condicions Tècniques, incorporar totes les esmenes i suggeriments que s’indiquin per part dels poders adjudicadors fins la finalització del procediment d’adjudicació contractual, facilitar contactes amb diferents proveïdors de serveis i de subministraments i contractistes d’obres,  a fi d’optimitzar la utilització dels fons públics a i mantenir un contacte directe i permanent amb l’entitat encomendatària per mitjans electrònics i presencials, fins la finalització i execució del contracte.

DIANA%203_edited.jpg